Filip Stratyński

Niniejsza Polityka prywatności Strony Internetowej (zwanej dalej Stroną) jest przygotowana dla konsumentów i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki konsumenta (zwanego też użytkownikiem) oraz zabezpieczenie danych osobowych. Brak akceptacji Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług Strony, w tym składania zamówień.
Administratorem danych osobowych użytkowników jest Filip Stratyński zam. Karpin 31b, 95-006 Brójce, tel. 513703534, mail: admin@filipstratynski.com

Dane osobowe przechowywane są na serwerach dostawcy usługi hostingowej: nazwa.pl. 
Polityka prywatności dostawcy usługi dostępna jest na stronie www.nazwa.pl

 

2. [ZAKRES GROMADZONYCH DANYCH]
 
Użytkownik może przeglądać ofertę/treści Strony bez konieczności podawania swoich danych osobowych czy też bez konieczności dokonania rejestracji, przy czym pewne dane są zbierane automatycznie (cookies).
Warunkiem korzystania z newsletter lub otrzymania bezpłatnych materiałów elektronicznych (np. email, ebook, video) jest m.in. podanie danych użytkownika, co najmniej adresu email. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże brak wskazania niektórych danych może uniemożliwić złożenie zamówienia przez użytkownika lub otrzymanie przez niego innych bezpłatnych materiałów.
Strona nie wymaga logowania.
Podczas korzystania przez ze Strony automatycznie zbierane są następujące dane dotyczące użytkownika: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, zainteresowania, wiek lub płeć. Dane te mogą być zbierane np. przez pliki cookies lub przez dobrowolne ankiety Google Forms. 

Szersza informacja nt. plików cookies znajduje się pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
 
3 [ZASADY KORZYSTANIA Z DANYCH]
 
Dane użytkownika będą wykorzystane wyłącznie do:
– wysyłania informacji w formie maili;
– wysyłania bezpłatnych materiałów informacyjnych w postaci ebook lub video
– analizy potrzeb w badaniach na podstawie ankiet Google Forms
realizacji zapytań, wsparcia, realizacji procesów dostosowania i ulepszania usług Strony.
W przypadku udzielenia przez użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych (poprzez zaakceptowanie właściwej opcji), dane będą wówczas zbierane i wykorzystywane w celach przedstawienia oferty handlowej, przeprowadzenia konkursów i innych działań
Dane automatycznie zbierane mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na Stronie, zbierania danych demograficznych o użytkownikach, do personalizacji zawartości.
Dane zbierane automatycznie, mogą zostać użyte w celu promocji.
Strona zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP użytkowników odwiedzających Stronę, które mogą być pomocne przy doskonaleniu działania Strony, diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem i tworzeniu analiz statystycznych.
Użytkownik może odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, marketingowych w każdym czasie poprzez wypełnienie opcji wyboru w dostępnym formularzu.
Strona zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze Strony.
W reklamach zamieszczanych w Stronie mogą być wykorzystywane cookies innych podmiotów. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.
 
 
4. [DALSZE POWIERZANIE DANYCH OSOBOWYCH]
Strona powierza przetwarzanie danych osobowych użytkowników na podstawie umowy zawartej zgodnie z 31 Ustawy o ochronie danych osobowych podmiotom świadczącym  na rzecz strony usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania serwisem internetowym. Powierzenie danych może nastąpić poprzez powierzane m.in. kurierom, ubezpieczycielom, instytucjom finansowym, podmiotom trzecim, z którymi użytkownik zawiera umowy świadczenia usług w ramach składania zamówienia.
Dane użytkownika mogą być udostępniane Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych („GIODO”) oraz organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości lub innym podmiotom  uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, gdy zachodzą ku temu okoliczności uzasadnione przepisami
 
5. [DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH]
Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem  ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały pobrane.
Zmianie nie podlegają dane zbierane automatycznie. Storna zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 
6. [BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH]
Administratorzy danych osobowych stosują środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności zabezpieczają dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom  nieupoważnionym, utratą.
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność i ryzyko związanie z ujawnieniem dostępu do hasła osobom trzecim (także na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia hasła przed dostępem osób trzecich) lub umożliwienie im korzystania z jego profilu w inny sposób.
Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Stronę o korzystaniu z jego profilu przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych stwierdzonych  przez naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Strony.
 
7. [ZAPISY KOŃCOWE]
Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności należy kierować na adres Strony wskazany w 1
Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu. Strona uprawniona jest do jednostronnej zmiany Polityki Prywatności

 

 

Przewiń do góry
Rozpocznij czat
1
Potrzebujesz pomocy? Zapraszam
Witam.
W czym mogę pomóc ?