Filip Stratyński

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. [Postanowienia wstępne] 
 1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego (zwanego dalej Sklepem) jest przygotowana dla konsumentów i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki konsumenta (zwanego dalej użytkownikiem) oraz zabezpieczenie danych osobowych. Brak akceptacji Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług Sklepu, w tym składania zamówień.
 1. Zasady świadczenia i sprzedaży usług określa Regulamin Sklepu, który jest dostępny pod adresem: https://sklep.filipstratynski.com/privacy-policy/
 1. Administratorem danych osobowych użytkowników jest BOSTAF Sp. z o.o. reprezentowana przez Filipa Stratyńskiego, adres 95-100 Zgierz, ul. A.Struga 23a lok 103, mail: admin@filipstratynski.com
 1. [Zakres gromadzonych danych]
 1. Użytkownik może przeglądać ofertę/treści Strony bez konieczności podawania swoich danych osobowych czy też bez konieczności dokonania rejestracji, przy czym pewne dane są zbierane automatycznie (cookies).
 1. Warunkiem korzystania z newsletter lub otrzymania bezpłatnych materiałów elektronicznych (np. email, ebook, video) jest dobrowolne podanie danych użytkownika w postaci co najmniej adresu email.
 1. Do zawarcia umowy sprzedaży konieczne są następujące dane użytkownika: imiona i nazwisko, adres e-mail, pseudonim identyfikujący (tzw. nick), telefon kontaktowy, adres dostawy, dane wymagane do realizacji płatności za zamówienie. Strona nie wymaga logowania.
 1. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże brak wskazania niektórych danych może uniemożliwić złożenie zamówienia przez użytkownika lub otrzymanie przez niego innych bezpłatnych materiałów.
 1. Podczas korzystania przez ze Strony automatycznie zbierane są następujące dane dotyczące użytkownika: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, zainteresowania, wiek lub płeć. Dane te mogą być zbierane np. przez pliki cookies lub przez dobrowolne ankiety Google Forms.

Szersza informacja nt. plików cookies znajduje się pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

 1. W przypadku korzystania w platformy szkoleniowej lub własnego konta w sklepie, rejestracja wymaga od użytkownika podania loginu oraz hasła zabezpieczającego. Login i hasło są poufne i winny być strzeżone przez użytkownika przed wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.
 1. [Zasady korzystania z danych]
 1. Dane użytkownika będą wykorzystane wyłącznie do:
  • wysyłania informacji w formie maili;
  • wysyłania bezpłatnych materiałów informacyjnych w postaci ebook lub video
  • analizy potrzeb w badaniach na podstawie ankiet Google Forms
  • świadczenia sprzedaży towarów i usług oraz zapewnienia obsługi użytkownika, realizacji zamówienia, zawarcia oraz wykonania umowy, przyjmowania i rozpatrywania reklamacji oraz zapytań, wsparcia, realizacji procesów płatności, dostosowania i ulepszania usług Strony
 1. W przypadku udzielenia przez użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych (poprzez zaakceptowanie właściwej opcji), dane będą wówczas zbierane i wykorzystywane w celach przedstawienia oferty handlowej, przeprowadzenia konkursów i innych działań.
 1. Dane automatycznie zbierane mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na Stronie, zbierania danych demograficznych o użytkownikach, do personalizacji zawartości.
 1. Dane zbierane automatycznie, mogą zostać użyte w celu promocji.
 1. Strona zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP użytkowników odwiedzających Stronę, które mogą być pomocne przy doskonaleniu działania Strony, diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem i tworzeniu analiz statystycznych.
 1. Użytkownik może odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, marketingowych w każdym czasie poprzez wypełnienie opcji wyboru w dostępnym formularzu.
 2. Strona zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze Strony.
 1. W reklamach zamieszczanych w Stronie mogą być wykorzystywane cookies innych podmiotów. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.
 1. [Dalsze powierzanie danych osobowych]
 1. Strona powierza przetwarzanie danych osobowych użytkowników na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z 31 Ustawy o ochronie danych osobowych podmiotom świadczącym na rzecz Strony usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania serwisem internetowym.
 1. Powierzenie danych może nastąpić poprzez ich powierzenie m.in. kurierom, ubezpieczycielom, instytucjom finansowym, podmiotom trzecim, z którymi użytkownik zawiera umowy świadczenia usług w ramach składania zamówienia.
 1. Dane użytkownika mogą być udostępniane Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych („GIODO”) oraz organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości lub innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, gdy zachodzą ku temu okoliczności uzasadnione przepisami.
 1. [Dostęp do danych osobowych]
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały podane.
 1. Z chwilą złożenia zamówienia zmianie nie podlegają dane użyte w celu złożenia zamówienia, w tym wystawienia dokumentu księgowego. Zmianie nie podlegają dane zbierane automatycznie.
 1. Użytkownik może dokonywać zmian w swoich danych po zarejestrowaniu się, a następnie zalogowaniu w panelu klienta lub platformie szkoleniowej. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 1. [Bezpieczeństwo danych osobowych]
 1. Administratorzy danych osobowych stosują środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności zabezpieczają dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą.
 1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność i ryzyko związanie z ujawnieniem hasła osobom trzecim (także na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia hasła przed dostępem osób trzecich) lub umożliwienie im korzystania z jego profilu w inny sposób.
 1. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Sklep o korzystaniu z jego profilu przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych stwierdzonych naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Strony.
 1. [Zapisy końcowe]
 1. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności należy kierować na adres sklepu wskazany w pkt 1.
 1. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu.
 1. Sklep uprawniony jest do jednostronnej zmiany Polityki Prywatności.
Przewiń do góry
Rozpocznij czat
1
Potrzebujesz pomocy? Zapraszam
Witam.
W czym mogę pomóc ?